Werkwijze taxatie

 Onderstaande stappen worden stapsgewijs doorlopen indien u de opdracht aan Groen Taxaties heeft gegeven.


1.   Afspraak

Na de taxatie aanvraag wordt er binnen 48 uur contact met u opgenomen en wordt er een afspraak met u ingepland.


2.   Opdrachtformulier

U ontvangt digitaal een formulier voor de taxatie opdracht met de tarieven. Deze ontvangen wij graag getekend retour. (vereiste van het NRVT). Daarnaast ontvangt u de bevestiging van de afspraak en de documenten die nodig zijn voor het uitwerken van het taxatierapport.


3.   Opname woning

Wij komen langs voor de opname van de woning voor een taxatie. wordt het object op een vakkundige en kritische wijze, zowel extern als intern, beoordeeld. Hierbij komen onder meer de volgende aspecten aan de orde.

 • de bouwkundige situatie ( fundering, vloeren, muren, kap)
 • kozijnen en ramen
 • het schilderwerk
 • het houtwerk
 • de elektrische installatie
 • het sanitair
 • de CV - installatie
 • de keukeninrichting
 • het leidingwerk
 • asbesthoudend materiaal
 • isolatievoorzieningen
 • de toegepaste materialen
 • kwaliteit en luxeniveau van het pand
 • indeling en grootte van het pand en perceel


4.  Bijkomende factoren

Ook bekijkt de taxateur de ligging, de stand, uitvalswegen, de kindvriendelijkheid, de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels en scholen. Daarnaast wordt er gekeken naar de te koop staande objecten, de objecten die in de afgelopen periode zijn verkocht, de ontwikkelingen op de woningmarkt en de eventuele ontwikkelingen in de toekomst.


5.  Juridische invloeden en bodeminformatie

Bij de betreffende gemeente wordt informatie ingewonnen over o.a. de bodemgesteldheid, zoals eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Ook worden de publiek- en privaatrechtelijke bepalingen gecontroleerd zoals o.a. bestemmingsplan, erfpacht situatie, kettingbedingen etc. De kadastrale informatie met betrekking tot eigendomsverhouding, oppervlakte, eventuele voorkeursrechten etc. wordt uitvoerig doorgenomen.


6. Uitwerken taxatierapport  

Uiteindelijk kan het taxatierapport worden opgemaakt. Het rapport wordt compleet gemaakt met foto's en diverse bijlagen zoals eigendomsbewijs, kadastraal bericht, kadastrale kaart etc.. 


7.   Aanleveren taxatierapport

Doorgaans ontvangt u binnen 72 uur na de woningopname het gevalideerde taxatierapport digitaal aangeleverd. 

Om het taxatierapport zo correct en snel mogelijk aangeleverd te krijgen ontvangen wij op voorhand graag deze informatie:

 •     Akte van levering/ bewijs van eigendom
 •     Akte van (onder) splitsing in appartementsrechten
 •     Plattegronden
 •     Vereniging van Eigenaren, meest recente notulen
 •     Vereniging van Eigenaren, meest recente (vastgestelde)          jaarrekening
 •   Vereniging van Eigenaren, MJOP (meerjarenonderhoudsplanning)
 •     Kopie polisblad opstalverzekering waaruit de herbouwwaarde      van het complex blijkt
 •     Akte uitgifte in erfpacht (indien van toepassing)
 •     Bij verbouwing een gespecificeerde en ondertekende               uniforme verbouwingsspecificatie


Indien u de woning heeft aangekocht bij een verkoopmakelaar zullen zij deze gegevens doorgaans aan ons kantoor aanleveren.